bird
sun

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

September 2022
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
TYDZIEŃ 1
Ja i ty to my
Cele ogólne:
OBSZAR FIZYCZNY
• uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach
gimnastycznych
• rozwijanie koordynacji ruchowej w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie nauki czytania i pisania
OBSZAR EMOCJONALNY
• rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem
• przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
• rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają
i przeżywają je wszyscy ludzie
OBSZAR SPOŁECZNY
• umacnianie więzi z grupą przedszkolną
• przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi
• stosowanie form grzecznościowych adekwatnie do sytuacji
• kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się
• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych
• dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi
• rozwijanie umiejętności autoprezentacji ze wskazywaniem swoich mocnych stron, predyspozycji
i faktycznych osiągnięć
OBSZAR POZNAWCZY
• aktywne słuchanie utworów literackich
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem poprzez wprowadzenie elementów metody czytania globalnego
• rozpoznawanie zapisu graficznego własnego imienia
• posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych
• wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką zajęć
• wskazywanie i nazywanie części ciała u siebie oraz u innych osób
• odczytywanie informacji przedstawionych symbolicznie
• poznanie sposobów przedstawiania przestrzeni na płaszczyźnie (mapy, plany)
• wdrażanie do prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi
• klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech
• rozwijanie umiejętności tworzenie zbiorów
• doskonalenie sprawności grafomotoryczne
 
TYDZIEŃ 2
Spotkanie z latawcem
Cele ogólne:
OBSZAR FIZYCZNY
• uczestnictwo w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach
gimnastycznych
• rozwijanie koordynacji ruchowej przygotowującej do nauki pisania i czytania
• rozwijanie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo- naśladowczych, manipulacyjnych
OBSZAR EMOCJONALNY
• rozwijanie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z ich przeżywaniem podczas przebywania
w grupie
• przedstawianie własnych emocji w trakcie zabaw
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np. podczas rywalizacji
OBSZAR SPOŁECZNY
• umacnianie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane
działania grupowe
• kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby, rozumienia roli i wiążących się z nią zadań, jako
członka grupy przedszkolnej
• doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny

• przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej oraz w kontaktach z dorosłymi
• obdarzanie uwagą rozmówców
OBSZAR POZNAWCZY
• doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych
treści
• dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania
doświadczeń i eksperymentów
• poprawne formułowanie wypowiedzi
• kształtowanie słuchu fonematycznego
• kształtowanie gotowości do nauki czytania, pisania oraz liczenia
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „o” „O”
 
TYDZIEŃ 3
Pożegnanie lata
Cele ogólne:
OBSZAR FIZYCZNY
• uczestnictwo w zabawach ruchowych, wykonywanie różnych form ruchu z przyborami i bez nich
• rozwijanie płynności i estetyki ruchu
• kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie
i kreślenie wzorów
OBSZAR EMOCJONALNY
• budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe
• wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki
• uwrażliwienie na piękno i różnorodność ojczystego kraju
OBSZAR SPOŁECZNY
• formowanie poczucia tożsamości narodowej
• wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi w grupie poprzez planowanie, przygotowywanie i przeżywanie
wspólnej zabawy
• rozwijanie współpracy w grupie
OBSZAR POZNAWCZY
• nabywanie wiedzy o własnym kraju poprzez zabawy z mapą
• dostrzeganie cech charakterystycznych krajobrazów Polski
• utrwalanie znajomości symboli narodowych i wzbudzanie do nich szacunku
• utrwalanie nazw i wyglądu letnich kwiatów i owoców
• rozwijanie słownictwa związanego z tematem
• rozwijanie pamięci oraz myślenia skojarzeniowego poprzez stosowanie mnemotechnik
• kształtowanie umiejętności czytania obrazów, symboli oraz całościowego rozpoznawania wyrazów
(czytanie globalne)
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „a” „A”
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania, przeliczania oraz porównywania elementów w zbiorach
 
TYDZIEŃ 4
Tajemnice Ziemi
Cele ogólne:
OBSZAR FIZYCZNY
• aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych
oraz ćwiczeniach gimnastycznych
• rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych,
ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych
OBSZAR EMOCJONALNY
• przedstawianie i nazywanie emocji towarzyszących zabawie
• doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji współzawodnictwa
• kształtowanie aktywnej postawy proekologicznej, rozumienie konieczności podejmowania działań
proekologicznych w najbliższym otoczeniu i na co dzień
OBSZAR SPOŁECZNY
• przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w kontaktach z dorosłymi
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy
• kształtowanie umiejętności postrzegania własnej osoby jako członka grupy przedszkolnej, rozumienia
tej roli i wiążących się z nią zadań
• odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane
działania
• doskonalenie umiejętności współpracy w zespole
OBSZAR POZNAWCZY
• wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata
• tworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu rozumienia świata oraz zjawisk
• rozbudzanie zainteresowań dotyczących wiedzy o naszej planecie i jej położeniu w kosmosie
• rozwijanie wiedzy o kontynentach oraz ich faunie, florze i mieszkańcach
• rozwijanie wyobraźni muzycznej poprzez odtwarzanie sekwencji rytmicznych
• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „t” „T”
• kształtowanie pojęcia liczby jeden, poznanie cyfry 1
• rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi