bird
sun

Oddział VI - zerówka

Nauczyciele : mgr Katarzyna Blat,  mgr Marzena Więckowska- Zawada

Woźna oddziałowa: Monika Sołyga

Przedszkole czynne jest dla wszystkich dzieci w godzinach od 6:00 do 17:00

W godzinach 7:30 - 15:30 dzieci przebywają w sali VI. Rozchodzą się również w sali VI.

ZAJĘCIA DODATKOWE :

Rytmika                          Pn. / Wt.      13:30 - 14:00

Język Angielski              Wt.   13:00 - 13:30   Czw. 13:00 - 13:30

Religia                             Wt.  13:30 - 14:00   Pt.     13:30 - 14:00

 

Realizacja programu edukacyjnego: Wokół przedszkola – program edukacji przedszkolnej autorstwa – W. Żaba-Żabińska, M. Kwaśniewska, J. Lendzian

 

Realizacja pakietu edukacyjnego MAC edukacja: Nowe przygody Olka i Ady. I TYDZIEŃ

1 – 4 wrzesień 2020 r.

Temat tygodnia: To jestem Ja

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • rozwijanie mowy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
 • dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • poznawanie narządów zmysłów,
 • utrwalanie nazw części ciała,

 

Początkowa nauka czytania i pisania 

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.)
 • dysponowaniem sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • nazywanie części ciała
 • wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

Liczenie

 • liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zborach zastępczych (np. na palcach).

W świecie sztuki – muzyka 

Muzyka i śpiew

 • nauka piosnek 

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • tanecznych.

 

II TYDZIEŃ

7-11 wrzesień 2020 r.

Temat tygodnia: Moja grupa

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej, 
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren, 
 • umuzykalnianie dzieci,
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,
 • poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie.

Początkowa nauka czytania i pisania 

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.)
 • dysponowaniem sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • nazywanie części ciała
 • różnicowanie prawej strony i lewej strony
 • wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

W świecie sztuki – muzyka 

Muzyka i śpiew

 • nauka piosenek 

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

– ze śpiewem

– tanecznych

– inscenizowanych

– przy akompaniamencie instrumentu.

Rozwój fizyczny

Nasze ciało

 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów
 • dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich.

Sprawność ruchowa

 • rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała

uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

 

III TYDZIEŃ

14- 18 wrzesień 2020 r.

Temat tygodnia: Moja droga do przedszkola

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • poznawanie zasad ruchu drogowego, 
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • zapoznanie z kołem, 
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości, 
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, 
 • wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce, 
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, 
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi.

Początkowa nauka czytania i pisania 

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.)
 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • różnicowanie prawej strony i lewej strony
 • wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała
 • określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów.

Intuicja geometryczna 

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • malowanie placem, dłonią, watą, gąbką, dużym pędzlem i małym pędzlem na papierze o różnych formatach, z wykorzystaniem całej powierzchni.

W świecie sztuki – muzyka

Instrumenty perkusyjne

 • akompaniowanie do piosenkę na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidulanie lub grupowo (orkiestra).

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

 

IV TYDZIEŃ

21- 25 wrzesień 2020 r.

Temat tygodnia: Idzie jesień... przez las, park

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem, 
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
 • rozwijanie mowy, utrwalanie oznak jesieni, 
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • utrwalanie kolorów jesieni,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, 
 • obrazowanie tekstu piosenki ruchem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu, 
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących, 
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie mowy i pamięci

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów
 • wyodrębnianie sylab ze słów.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • wyznaczanie kierunków  od osi własnego ciała.

Organizacja czasu i przestrzeni

 • przedstawianie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów.

Liczenie

 • liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach).

W świecie sztuki – muzyka 

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie (indywidualnie i w grupie) poznanych piosenek.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: 
 • ze śpiewem
 • tanecznych
 • inscenizowanych

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 •  lepienie z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny kształtów realnych i nierealnych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

 

V TYDZIEŃ

28 - 02 wrzesień/ październik  2020 r.

Temat tygodnia: Idzie jesień… przez ogród i sad

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • poznawanie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • wprowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska,
 • poznawanie cech kwadratu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, 
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania,
 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw,
 • poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów
 • wyodrębnianie sylab ze słów.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań). 

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.

Przygotowanie do pisania

 • dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rysowanie po śladzie 
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

Liczenie

 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby 10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie różnych przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem dłoni i całego ciała.

W świecie sztuki – muzyka 

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie (indywidualnie i w grupie) poznanych piosenek.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: 
 • ze śpiewem
 • tanecznych
 • inscenizowanych
 • przy akompaniamencie instrumentu
 • z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy, np.: serwetek, folii itp.
 • opowieściach ruchowych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.