CELE DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA WRZESIEŃ W GRUPIE VIII:

1.      Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami;

• Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości;

• Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);

• Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;

• Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;

• Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;

• Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.

2.      W moim domu nie nudzi się nikomu

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);

• Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;

• Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby;

3.      Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;

• Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;

• Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.

4.      Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;

• Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;

• Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);

• Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;

• Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;

• Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości;

• Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;

• Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.