bird
sun


Aktualności

Aktualności

Jadłospis

Jadłospis

Galeria

Galeria

Kontakt

Kontakt

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 157 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

June 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Start

 Szczepionki przeciw grypie dla dzieci
 

Szanowni rodzice


W związku z pismem Wydziału Zdrowia i Profilaktyki dotyczącym szczepień dzieci przeciwko grypie prosimy zainteresowane osoby o kontakt z sekretariatem przedszkola (tel. 81 466 49 56).

Pismo w sprawie szczepionek przeciw grypie 


Po uzgodnieniu z Wydziałem Zdrowia i Profilaktyki termin zgłoszeń został przedłużony do 16.11.2020.

 

Szkola do hymnu 2020

Nasze przedszkole włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła do hymnu".

Dziś o godz. 11:11 w każdej grupie uroczyście odśpiewano "Mazurka Dąbrowskiego".

 szkoła do hymnu2

 

OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19
z terenu województwa lubelskiego

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.

W szczególności poszukuje się następujących lekarzy specjalistów lub lekarzy kończących szkolenie specjalistyczne w zakresie:

 • anestezjologii i intensywnej terapii, 
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii, 
 • medycyny ratunkowej, 
 • wszystkich dziedzin chirurgicznych – szczególnie pożądani są lekarze chirurdzy posiadający podstawowe umiejętności obsługi respiratora, 
 • neonatologii posiadający umiejętności obsługi respiratora, 
 • neurologii, 
 • medycyny rodzinnej. 

Ponadto poszukuje się personelu pielęgniarskiego celem udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 • anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, 
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii, 
 • chirurgii, 
 • neurologii, 
 • medycyny ratunkowej. 

Zakres obowiązków związanych z pracą w szpitalu tymczasowym będzie określany w zależności
od specjalizacji oraz zakresu umiejętności deklarowanej po przyjęciu do pracy.

Zgłoszenia osób chętnych, a także pytania, prosimy pilnie wysyłać na adres e mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon kontaktowy w godzinach 7:30 do 15:30  81 307 96 90

W związku z chwilowo występującymi po stronie operatora problemami w połączeniu się z infolinią, zostały podjęte działania naprawcze. Przepraszamy za nieudogodnienia i prosimy o wyrozumiałość. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKIEROWANIA DO PRACY W SZPITALU TYMCZASOWYM

1. Kto i na jakiej podstawie prawnej kieruje osoby do pracy?

Podstawą do skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii jest art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 t.j.).
Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy Wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego województwa - minister właściwy do spraw zdrowia.

2. Kogo można skierować do pracy?

Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą zostać skierowani pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

3. Kto nie podlega skierowaniu do pracy?

Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

 • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat; 
 • kobiety w ciąży; 
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat; 
 • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat; 
 • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; 
 • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy; 
 • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną; 
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ponadto w przypadku, gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

4. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje wynagrodzenie za pracę w podmiocie, do którego została skierowana i w jakiej wysokości?

Aktualnie osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska.

W związku z przyjęciem w dniu 22 października 2020 r. przez Sejm RP nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (ustawa jest nadal procedowana), planowane jest podwyższenie pensji personelu medycznego skierowanego przez Wojewodę do 200 proc. z dotychczasowego 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.

Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy
przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

5. Na jakiej podstawie osoba skierowana wykonuje pracę w podmiocie, do którego została skierowana?

Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, wskazana w decyzji o skierowaniu do pracy, nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.

6. Jakie inne, poza wynagrodzenie za pracę, świadczenia przysługują osobie skierowanej do pracy?

Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.

7. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy?

Tak, osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji o skierowaniu do pracy. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.

8. Czy osoba, która nie podlega skierowaniu do pracy, może zostać skierowana na własną prośbę?

Tak, osoba, która znajduje się w kategorii osób, które nie podlegają kierowaniu do pracy (pkt 3), może zgłosić się dobrowolnie do pracy na podstawie skierowania. Taka osoba zostanie skierowana do pracy jeżeli podpisze oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na skierowanie do pracy.

9. Na jaki okres czasu Wojewoda może skierować do pracy?

Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres
do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

10. Czy można odwołać się od decyzji Wojewody o skierowaniu do pracy?

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. Od decyzji Wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia. Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji, co oznacza, że pomimo wniesienia odwołania należy stawić się
do pracy w miejscu i czasie wskazanym w decyzji.

11. Czy osoba kierowana do pracy musi dostać decyzję na piśmie?

Decyzje o skierowaniu do pracy mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie. Ponadto decyzje te nie wymagają uzasadnienia.
Jednocześnie decyzje przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie
po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.

12. Czy osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę u dotychczasowego pracodawcy?

Przez czas trwania obowiązku pracy, z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.

13. Jakie konsekwencje grożą za niepodporządkowanie się decyzji o skierowaniu do pracy?

Osoba, która nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii, podlega karze grzywny w wysokości do 5 tys. zł oraz karze administracyjnej od 5 tys. zł do 30 tys. zł. Ponadto na osobę, która w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 5 tys. zł do 30 tys. zł.

  

 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY- PIERWSZE LOGOWANIE

Szanowni Państwo,

W celu pierwszego zalogowania się do dziennika elektronicznego należy wejść na stronę

https://logowanie.edu.lublin.eu

następnie nacisnąć przywracanie dostępu do konta i postępować zgodnie ze wskazówkami.


(krok po kroku: aplikacja dla Rodziców - UONET+ - przywracanie dostępu do konta- podać e mail - zaznaczyć nie jestem robotem - wyślij -link z aktywacją na e- mailu)

 

Badania mikrobiologiczne - Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej UMCS

  

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie naukowym, pt. „Wpływ wprowadzenia
w Polsce obowiązkowych szczepień ochronnych koniugowaną szczepionką pneumokokową na częstość występowania lekoopornych szczepów Streptococcus pneumoniae u małych dzieci”.

Udział w badaniu jest bezpłatny. Z jednej strony przyczyni się do rozwoju wiedzy związanej z nosicielstwem drobnoustrojów patogennych i oportunistycznych w obrębie błon śluzowych górnych dróg oddechowych oraz ich lekowrażliwości u dzieci w wieku przedszkolnym, a z drugiej pozwoli Państwu na bezpłatne badanie mikrobiologiczne nosicielstwa wraz z wynikiem badania.

1. Badanie polega na nieinwazyjnym i bezbolesnym pobraniu wymazu z nosogardzieli od Waszego dziecka.

2. Będzie Pani/Pan proszona/y o wypełnienie ankiety dotyczącej stanu zdrowia dziecka w ciągu ostatnich  3 miesięcy przed badaniem (m. in. liczba infekcji, stosowane antybiotyki, pobyt w szpitalu, zastosowana szczepionka przeciwpneumokokowa).

3. Zostanie Pani/Panu wydany wynik badania mikrobiologicznego w ciągu 7 dni od pobrania materiału.

4. Po opracowaniu i opublikowaniu uzyskanych wyników będą one pomocne w prowadzeniu skutecznej terapii przeciwbakteryjnej chorób górnych dróg oddechowych oraz dostarczą bardzo ważnych danych dotyczących skuteczności szczepień w naszej populacji. Ryzyko związane z badaniem Nie ma żadnych przeciwwskazań dla poddania się badaniu Udział w badaniu jest dobrowolny. Istnieje możliwości odstąpienia od udziału w badaniu na każdym etapie jego trwania, bez podania przyczyny.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach analizy naukowej zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem (Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 83). Dr hab. n. farm. Izabela Korona-Głowniak, profesor uczelni Tel. +48 795590427

Potrzebne informacje do wypełnienia i dostarczenia do Placówki:

informacja dla Rodzica

formularz zgody 

 

 

Drodzy Rodzice,

 

od października w Naszym Przedszkolu działa Mobilna Rejestracja Obecności. Otrzymane PINY służą do rejestracji na tablecie znajdującym się w placówce oraz do korzystania

z aplikacji na telefonie (zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego 
https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/).

Bardzo prosimy o rejestrowanie się codziennie - rano i po południu. Dzięki temu płacicie Państwo za faktyczne godziny obecności dziecka w Przedszkolu.
W przeciwnym razie liczone są godziny deklarowane.

  Ogłoszenie

W związku z COVID 19 w bieżącym roku szkolnym nie ma ubezpieczenia grupowego dla dzieci w przedszkolu.

 Przedszkole czynne jest w godzinach 600 - 1700

 * Zapraszamy do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie będziemy zamieszczać informacje ogólne dla całego przedszkola, jak też szczegółowe informacje o grupach.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z kancelarią przedszkola, tel. 81-466-49-56