bird
sun

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 158 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Urodziny Marysi. 100 lat!!!

mariija

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LUTY W GRUPIE XI:

TYDZIEŃ I

Polarna wyprawa

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw, prac użytecznych itp.
 • rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie poczucia troski o zwierzęta i potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną im krzywdę
 • kształtowanie świadomości, wpływu działalności człowieka na przyrodę poprzez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny z zastosowaniem adekwatnych określeń
 • budowanie świadomości o znaczeniu uniwersalnych wartości ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: odpowiedzialność, solidarność
 • wdrażanie do postawy akceptacji, szacunku i życzliwości wobec wszystkich ludzi, w bliższym i dalszym środowisku, wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie itp.

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i nazywania podobieństw oraz różnic między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o rożnym wyglądzie, z rożnych krajów
 • doskonalenie umiejętności wyrażania rożnych treści i emocji gestem, mimiką, ruchem
 • wdrażanie do wykorzystywania zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy prostych fonetycznie słów
 • poszerzanie znajomości liter: litery „n”, „N”
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności precyzowania wypowiedzi oraz pytań w celu uzyskania informacji
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych utworów literackich
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie porządkowym
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: <, >, =
 • rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw
 • rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

TYDZIEŃ II

Karnawał na świecie

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu
 • kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych według instrukcji
 • doskonalenie sprawności manualnej oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia podczas wykonywania ćwiczeń graficznych
 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, naśladowczych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych itp.

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności nazywania emocji towarzyszących wspólnej zabawie
 • kształtowanie umiejętności bycia w relacji z rówieśnikami i dorosłymi z zachowaniem wzajemnego szacunku
 • doskonalenie umiejętności wyrażania emocji w sposób umożliwiający dziecku dobre funkcjonowanie w grupie
 • kształtowanie postawy współodpowiedzialności za pozytywną atmosferę w grupie przedszkolnej

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka niezależnie od jego wyglądu, statusu materialnego
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej poprzez aktywne włączanie się w podejmowane działania
 • kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla innych kultur, ludzi, zwyczajów, tradycji

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i emocji (zabawy dramowe)
 • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu
 • doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości, bytów rzeczywistych od medialnych, realistycznych od fikcyjnych
 • poszerzanie znajomości liter: litery „b”, „B”
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem poprzez uczestnictwo w zabawach i grach z wykorzystaniem poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów oraz ich przekładania na inne reprezentacje
 • kształtowanie pojęcia liczby zero, poznanie cyfry „0”
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 8
 • kształtowanie pojęcia stałości długości
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania za pomocą zbiorów zastępczych
 • rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw badawczych, ruchowych, itp.
 • rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

TYDZIEŃ III

Na wiślanym szlaku

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych
 • doskonalenie umiejętności precyzyjnego składania, zaginania papieru
 • doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała

OBSZAR EMOCJONALNY

 • doskonalenie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji rywalizacji, z przegraną i wygraną
 • kształtowanie postawy troski o otoczenie przyrodnicze

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do postrzegania własnej osoby jako członka narodu (Polka/Polak)
 • kształtowanie poczucia dumy z faktu bycia Polką/Polakiem poprzez ukazywanie piękna: przyrody, krajobrazów, języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki
 • kształtowanie postawy empatii wobec osób słabszych i potrzebujących pomocy
 • doskonalenie umiejętności postrzegania wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności

OBSZAR POZNAWCZY

 • wdrażanie do poznawania historii Polski oraz zdobywania wiedzy o ważnych historycznie postaciach
 • poszerzanie wiedzy o zwyczajach i tradycjach regionalnych, o wybranych symbolach związanych z regionami Polski ukrytych w podaniach, legendach, bajkach
 • doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi (konsekwencja i zgodność czasu)
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów, zdań w zakresie znanych liter
 • wdrażanie do śpiewania piosenek i uczestniczenia w zabawach opartych na tradycji ludowej
 • doskonalenie umiejętności planowania kolejnych etapów i czynności, właściwego wykorzystania płaszczyzny lub przestrzeni oraz elementarnego dostrzegania proporcji
 • poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: kształtowanie pojęcia „stolica”
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w szerokim zakresie i dostrzegania ich znaczenia
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych i w pamięci
 • wdrażanie do eksperymentowania z tworzeniem kolejnych liczb
 • doskonalenie znajomości monet, umiejętności ich porządkowania oraz odliczania wskazanych kwot
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się wagą w zabawie i sytuacjach użytkowych oraz określania i porównywania przedmiotów ze względu na ich ciężar
 • doskonalenie orientacji na kartce, w tym w przestrzeni sieci kwadratowej

 

TYDZIEŃ IV

Sztuka blisko nas

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania (materiały przyrodnicze, recyklingowe, plastyczne, spożywcze)
 • doskonalenie umiejętności wykonywania czynności precyzyjnych, np. składanie, zginanie papieru
 • wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonych i wyeksponowanych w sali różnorodnych materiałów do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad w trakcie zabaw konstrukcyjnych: oszczędnego gospodarowania materiałem, właściwego organizowania miejsca pracy i sprzątania po jej zakończeniu

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wynikających z obcowania ze sztuką
 • kształtowanie świadomości wpływu aranżacji otoczenia na dobry nastrój
 • kształtowanie umiejętności czerpania radości i satysfakcji z wykonywanych czynności, w tym z własnej aktywności twórczej

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności współdziałania podczas realizacji zadań zespołowych
 • kształtowanie postawy szacunku dla wytworów kultury
 • kształtowanie postawy zainteresowania wytworami kultury i sztuki
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, kultury i sztuki

OBSZAR POZNAWCZY

 • poszerzanie słownictwa związanego z dziedzinami sztuki: malarstwo, muzyka, rzeźba, architektura
 • doskonalenie umiejętności przedstawiania zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez obcowanie ze sztuką oraz różnorodne formy własnej ekspresji twórczej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych poprzez układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych
 • poszerzanie znajomości liter – litery „w”, „W”
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów oraz tekstów zbudowanych z poznanych liter
 • poszerzanie wiadomości o zawodach artystycznych, o zajęciach związanych z tworzeniem
 • poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i brzmienia instrumentów muzycznych
 • wdrażanie do wykorzystywania pełnej gamy barw, do eksperymentowania z mieszaniem kolorów
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania na inne reprezentacje
 • doskonalenie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • kształtowanie umiejętności określania i porównywania cech wielkościowych przedmiotów
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych
 • doskonalenie umiejętności tworzenia wieloetapowych konstrukcji, planowania, gromadzenia materiałów, ustalania sposobów ekspozycji poprzez udział w zespołowej realizacji projektów
 
 
 Zapraszam Dzieci wraz z Rodzicami do wykonania pracy przestrzennej postaci kota. Ilość prac nieograniczona. Termin do końca ferii. Wystawa kotów będzie w Filii nr 35 Biblioteki Publicznej przy ul. Bursztynowowej po feriach.
 
 
Urodziny Roberta. 100 lat!!! 
 
rob
 
 
Urodziny Antoniego T.  100 lat!!! 
 
antonio
 
 Urodziny Bartka. 100 lat !!! 
 
bar
 
 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ W GRUPIE XI

Tydzień I

Za zimową szybą

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • kształtowanie umiejętności właściwego dobierania ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem czy odczuciami np. zimna
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego zimą

OBSZAR EMOCJONALNY

 • wdrażanie do odróżniania emocji, nazywania ich oraz do rozumienia, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką czy przegraną
 • kształtowanie empatycznego stosunku do zwierząt

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie umiejętności oceny postępowania swojego i innych
 • wdrażanie do stosowania właściwych wzorców komunikacji międzyludzkiej: właściwa postawa ciała, patrzenie na rozmówcę, gesty świadczące o podążaniu za tokiem rozmowy, nieprzerywanie wypowiedzi innych, odpowiedni ton i natężenie głosu
 • doskonalenie umiejętności zespołowego wykonywania prac plastycznych i współdziałania podczas rozgrywek sportowych

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia treści i emocji
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych, prawidłowości podczas uczestniczenia w zabawach badających właściwości materiałów, zjawiska fizyczne
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się poprawnego pod względem artykulacyjnym i gramatycznym
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania liter, doskonalenie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów z poznanych liter
 • wdrażanie do recytowania wierszy grupowo i indywidualnie, ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowanie pauz, tempa, rytmu, natężenia głosu
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji
 • kształtowanie pojęcia stałości długości
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania, poznanie znaku: „–”
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi (cyfry, znaki: „+”, „–”, „=”)
 • kształtowanie umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych

Tydzień II

Serce dla babci i dziadka

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania przy stole i budowania miłej atmosfery
 • wdrażanie do systematycznego udziału w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, w zajęciach gimnastycznych
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania
 • doskonalenie umiejętności dostosowywania napięcia mięśniowego i siły nacisku do narzędzia
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia od lewej strony do prawej, od góry do dołu

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności odróżniania zachowań nagannych od pozytywnych
 • wdrażanie do uważnego słuchania podczas rozmowy swobodnej i modelowanej
 • kształtowanie umiejętności dokonywania oceny postępowania swojego i innych z zastosowaniem odpowiednich określeń

OBSZAR SPOŁECZNY

 • zachęcanie do poznawania historii własnej rodziny
 • kształtowanie poczucia dumy z niepowtarzalności własnej rodziny, jej tradycji, zainteresowań oraz pasji
 • kształtowanie postawy szacunku wobec seniorów
 • kształtowanie umiejętności wyjaśniania swojej przynależności do rodziny
 • kształtowanie umiejętności respektowania indywidualnych potrzeb innych osób

OBSZAR POZNAWCZY

 • kształcenie umiejętności wypowiadania się, zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka o zwroty i wyrażenia dotyczące rodziny
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych
 • utrwalanie kształtów liter poprzez działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „s”, „S”
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania symetrii we wzorach, figurach geometrycznych
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • doskonalenie rozumienia pojęcia stałości ilości nieciągłych
 • rozwijanie zdolności porządkowania, klasyfikowania, przyporządkowywania
 • rozwijanie aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej

Tydzień III

Coraz bliżej gwiazd

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych
 • kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawach ruchowych
 • doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała
 • kształtowanie nawyku kontroli postawy ciała oraz układania ręki podczas kreślenia

OBSZAR EMOCJONALNY

 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z przeżywanymi emocjami
 • kształtowanie postawy zaciekawienia otaczającym światem oraz radości z jego odkrywania

OBSZAR SPOŁECZNY

 • integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
 • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
 • kształtowanie świadomości, że w komunikacji najważniejsza jest chęć porozumienia, które to porozumienie można osiągnąć za pomocą różnorodnych środków przekazu
 • doskonalenie koncentracji podczas zajęć i umiejętności podążania za ich tokiem

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania czytanego tekstu, opowiadania wysłuchanej historii
 • kształtowanie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • doskonalenie techniki czytania poprzez czytanie prostych sylab
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litery „p”, „P”, wyrazy do globalnego czytania związane z wprowadzanymi literami
 • kształtowanie pojęcia liczby „osiem", poznanie cyfry 8
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 8
 • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów
 • kształcenie umiejętności układania i odczytywania zapisów matematycznych
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematem
 • rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych
 • stymulowanie swobodnej aktywności poznawczej poprzez zabawy w kąciku tematycznym, oglądanie książek, ilustracji, modeli powietrznych środków transportu itp.

Tydzień IV

Kim będę?

Cele ogólne

OBSZAR FIZYCZNY

 • wykonywanie prac zwiększających sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, świadomość ruchów całego ciała
 • kształtowanie potrzeby systematycznego udziału w aktywnościach sportowych
 • umożliwianie systematycznego uczestniczenia w zabawach ruchowych, w tym w zabawach na powietrzu

OBSZAR EMOCJONALNY

 • budowanie wiary we własne możliwości, pozytywnego obrazu siebie
 • wdrażanie do odpowiedniego zachowania w sytuacji napięć – czekania na swoją kolej, rywalizacji sportowej
 • wdrażanie do szanowania emocji swoich i innych

OBSZAR SPOŁECZNY

 • integrowanie zespołu podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
 • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
 • budowanie świadomości, że siła fizyczna i bogactwo nie stanowią o sukcesie, szczęściu i wartości człowieka
 • kształtowanie umiejętności oceny zachowań jako pozytywnych bądź negatywnych

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dzielenia się swoimi doświadczeniami
 • wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu
 • kształtowanie umiejętności opowiadania wysłuchanej historii
 • doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania
 • doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastyczno-technicznych z różnych materiałów według instrukcji słownych
 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, wyrażania opinii i ocen, uzasadniania ich
 • kształtowanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności stosowania liczebników głównych i porządkowych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć
startPoprzedni artykuł123456Następny artykułkoniec