bird
sun

Oferta

Gościmy

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj

February 2023
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Agnieszko 100 lat !!!

agaaa

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA LUTY W GRUPIE IV:

TYDZIEŃ I

Polarna wyprawa

OBSZAR FIZYCZNY

 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw, prac użytecznych itp.
 • rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie poczucia troski o zwierzęta i potrzeby reagowania na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną im krzywdę
 • kształtowanie świadomości, wpływu działalności człowieka na przyrodę poprzez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, odpady, zmiany klimatyczne

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny z zastosowaniem adekwatnych określeń
 • budowanie świadomości o znaczeniu uniwersalnych wartości ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: odpowiedzialność, solidarność
 • wdrażanie do postawy akceptacji, szacunku i życzliwości wobec wszystkich ludzi, w bliższym i dalszym środowisku, wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie itp.

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i nazywania podobieństw oraz różnic między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu: ludzie o rożnym wyglądzie, z rożnych krajów
 • doskonalenie umiejętności wyrażania rożnych treści i emocji gestem, mimiką, ruchem
 • wdrażanie do wykorzystywania zjawisk fizycznych do zabaw konstrukcyjnych
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy prostych fonetycznie słów
 • poszerzanie znajomości liter: litery „n”, „N”
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności precyzowania wypowiedzi oraz pytań w celu uzyskania informacji
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania dłuższych utworów literackich
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w aspekcie porządkowym
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie
 • doskonalenie umiejętności ustalania równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami matematycznymi: <, >, =
 • rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw
 • rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

TYDZIEŃ II

Karnawał na świecie

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu
 • kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych według instrukcji
 • doskonalenie sprawności manualnej oraz utrwalanie właściwego kierunku kreślenia podczas wykonywania ćwiczeń graficznych
 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, naśladowczych, manipulacyjnych, konstrukcyjnych itp.

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności nazywania emocji towarzyszących wspólnej zabawie
 • kształtowanie umiejętności bycia w relacji z rówieśnikami i dorosłymi z zachowaniem wzajemnego szacunku
 • doskonalenie umiejętności wyrażania emocji w sposób umożliwiający dziecku dobre funkcjonowanie w grupie
 • kształtowanie postawy współodpowiedzialności za pozytywną atmosferę w grupie przedszkolnej

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka niezależnie od jego wyglądu, statusu materialnego
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, grupy przedszkolnej poprzez aktywne włączanie się w podejmowane działania
 • kształtowanie postawy otwartości i szacunku dla innych kultur, ludzi, zwyczajów, tradycji

OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i emocji (zabawy dramowe)
 • kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu
 • doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości, bytów rzeczywistych od medialnych, realistycznych od fikcyjnych
 • poszerzanie znajomości liter: litery „b”, „B”
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem poprzez uczestnictwo w zabawach i grach z wykorzystaniem poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów oraz ich przekładania na inne reprezentacje
 • kształtowanie pojęcia liczby zero, poznanie cyfry „0”
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 8
 • kształtowanie pojęcia stałości długości
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania za pomocą zbiorów zastępczych
 • rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi podczas zabaw badawczych, ruchowych, itp.
 • rozwijanie aktywności poznawczej: oglądanie książek, zdjęć, filmów, korzystanie z nowoczesnej technologii

 

TYDZIEŃ III

Na wiślanym szlaku

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych
 • doskonalenie umiejętności precyzyjnego składania, zaginania papieru
 • doskonalenie płynności, koordynacji i świadomości ruchów całego ciała

OBSZAR EMOCJONALNY

 • doskonalenie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacji rywalizacji, z przegraną i wygraną
 • kształtowanie postawy troski o otoczenie przyrodnicze

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do postrzegania własnej osoby jako członka narodu (Polka/Polak)
 • kształtowanie poczucia dumy z faktu bycia Polką/Polakiem poprzez ukazywanie piękna: przyrody, krajobrazów, języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki
 • kształtowanie postawy empatii wobec osób słabszych i potrzebujących pomocy
 • doskonalenie umiejętności postrzegania wartości drugiego człowieka niezależnie od jego statusu materialnego, wyglądu czy sprawności

OBSZAR POZNAWCZY

 • wdrażanie do poznawania historii Polski oraz zdobywania wiedzy o ważnych historycznie postaciach
 • poszerzanie wiedzy o zwyczajach i tradycjach regionalnych, o wybranych symbolach związanych z regionami Polski ukrytych w podaniach, legendach, bajkach
 • doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi (konsekwencja i zgodność czasu)
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów, zdań w zakresie znanych liter
 • wdrażanie do śpiewania piosenek i uczestniczenia w zabawach opartych na tradycji ludowej
 • doskonalenie umiejętności planowania kolejnych etapów i czynności, właściwego wykorzystania płaszczyzny lub przestrzeni oraz elementarnego dostrzegania proporcji
 • poszerzanie wiedzy na temat stolicy naszego kraju: kształtowanie pojęcia „stolica”
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w szerokim zakresie i dostrzegania ich znaczenia
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych i w pamięci
 • wdrażanie do eksperymentowania z tworzeniem kolejnych liczb
 • doskonalenie znajomości monet, umiejętności ich porządkowania oraz odliczania wskazanych kwot
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się wagą w zabawie i sytuacjach użytkowych oraz określania i porównywania przedmiotów ze względu na ich ciężar
 • doskonalenie orientacji na kartce, w tym w przestrzeni sieci kwadratowej

 

TYDZIEŃ IV

Sztuka blisko nas

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania (materiały przyrodnicze, recyklingowe, plastyczne, spożywcze)
 • doskonalenie umiejętności wykonywania czynności precyzyjnych, np. składanie, zginanie papieru
 • wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonych i wyeksponowanych w sali różnorodnych materiałów do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad w trakcie zabaw konstrukcyjnych: oszczędnego gospodarowania materiałem, właściwego organizowania miejsca pracy i sprzątania po jej zakończeniu

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wynikających z obcowania ze sztuką
 • kształtowanie świadomości wpływu aranżacji otoczenia na dobry nastrój
 • kształtowanie umiejętności czerpania radości i satysfakcji z wykonywanych czynności, w tym z własnej aktywności twórczej

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności współdziałania podczas realizacji zadań zespołowych
 • kształtowanie postawy szacunku dla wytworów kultury
 • kształtowanie postawy zainteresowania wytworami kultury i sztuki
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, kultury i sztuki

OBSZAR POZNAWCZY

 • poszerzanie słownictwa związanego z dziedzinami sztuki: malarstwo, muzyka, rzeźba, architektura
 • doskonalenie umiejętności przedstawiania zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez obcowanie ze sztuką oraz różnorodne formy własnej ekspresji twórczej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych poprzez układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych
 • poszerzanie znajomości liter – litery „w”, „W”
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów oraz tekstów zbudowanych z poznanych liter
 • poszerzanie wiadomości o zawodach artystycznych, o zajęciach związanych z tworzeniem
 • poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i brzmienia instrumentów muzycznych
 • wdrażanie do wykorzystywania pełnej gamy barw, do eksperymentowania z mieszaniem kolorów
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania na inne reprezentacje
 • doskonalenie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • kształtowanie umiejętności określania i porównywania cech wielkościowych przedmiotów
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych
 • doskonalenie umiejętności tworzenia wieloetapowych konstrukcji, planowania, gromadzenia materiałów, ustalania sposobów ekspozycji poprzez udział w zespołowej realizacji projektów
startPoprzedni artykuł1234567Następny artykułkoniec